พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

องค์พระพุทธรูปปางปรินิพพานและพระมหาวิหารนี้สร้างโดยผู้ดำริชอบ ระลึกสำนึกชอบ ตั้งมั่นชอบ   เป็นการงานที่บันทึกลงลึกถึงจิตวิญญาณ   เพียรสละชอบด้วยทรัพย์สินของตน  ของบิดามารดา  ญาติมิตร  บริวาร     สละทอง เพชร พลอย สิ่งของเครื่องใช้    อีกทั้งอุทิศแรงกาย อุทิศชีวิต เวลา การงานเพื่อร่วมสร้างงานปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้น    เด่นเป็นสง่า ท้าทายสงครามแห่งธรรมชาติ ชีวิต จิตวิญญาณด้านลบหรือบวก ได้ชื่อว่า เป็นกองทัพธรรมกรรมฐาน คือจิตวิญญาณที่มีความศรัทธาอย่างยิ่งให้เกิดคุณอันกัมปนาทแสนยานุภาพ    เป็นที่พึ่งของเหล่าพุทธบริษัทสี่ ทางกาย วาจา จิตใจ    

บำเพ็ญทานแด่ผู้ที่กำลังทุกข์ยาก  ได้อาศัยหลักใจ  เกิดการพินิจพิจารณา สลดสังเวชในความไม่จริงของตนและคนอื่น สิ่งอื่น    จะได้สติปัญญาของความเห็นและทำจริงในความระลึกสำนึก ในความเพียร ความเมตตากรุณาของผู้สร้าง ผู้สละชอบ     ส่งเสริมพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร    เกิดอัจฉริยภาพในพุทธคุณของพระพุทธรูปองค์นี้ และบารมีธรรมของพระเจ้าแผ่นดิน   ซาบซึ้งในองค์พระสงฆ์สาวกผู้เป็นเนื้อนาบุญ ไม่มีเนื้อนาอื่นยิ่งกว่า     ศรัทธาในอาชีพอุบาสก-อุบาสิกา จะกำเนิดแสงสว่างแห่งทางดำเนินชีวิต ความสงบจิต      จะได้ฟังธรรมจากมัคคุเทศก์ธรรม  นำไปสู่แรงอธิษฐาน  ประพฤติดีปฏิบัติชอบในอุดมการณ์ของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  มีความปีติสุขเป็นเครื่องอยู่  เป็นที่พึ่งทางให้เกิดสติปัญญาได้จริงของชีวิตผู้อื่นและตลอดอายุขัยของตน  ทั้งภพนี้และภพต่อๆ ไป

 

อานิสงค์แห่งกุศลเจตนาของผู้สร้าง

         ข้าพเจ้า  นางปิยวรรณ วีรวรรณ   ทุกคนมีความฝัน ความหวัง ความคาดหมายในชีวิต ไม่เคยคิดจะเรียนรู้เรื่องจิตใจ จึงรัก โลภ โกรธ หลง  ด้วยความไม่รู้จึงชั่ว ทางกาย วาจา ใจ   เกิดความทุกข์เพราะอยากสุขสบาย       ตะเกียก ตะกายทุกวิถีทางที่จะให้ชีวิตและลูกอีก 3 ชีวิต  พ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่ได้และเรียนให้ดี มีหน้าตาในสังคม      ต่อเมื่อมีความสำเร็จในชีวิตขึ้นมาบ้าง  โดยอาศัยความเมตตากรุณาของผู้มีพระคุณจนได้มาอยู่ในตระกูลวีรวรรณ     บุญคุณของคุณโอฬาร วีรวรรณที่ได้ให้ที่พักอาศัยปัจจัยเลี้ยงดูมาอย่างดีในชีวิต   สิ่งดีๆ เกิดขึ้นเกือบทุกวัน เพื่อน การงาน สังคมดี     แต่เราดีในสังคมแห่งความคิดไม่ได้   บังเอิญได้นั่งอยู่ในลอบบี้โรงแรมเพรสซิเดนท์ มองเห็นคนแก่เดินคนเดียวอย่างเหงาหงอย ไร้คนมอง  ก็เลยย้อนมาดูตน ตกใจว่าถ้าเราแก่ ไม่มีอย่างที่มีอยู่นี่ จะเป็นอย่างไร  เริ่มไม่มีความสุขและทุกข์ ทุกข์หนักหนามากกว่าที่เคยทุกข์มาจนจิตเศร้าหมอง   คืนหนึ่งหลวงปู่ฝั้น อาจาโร มาปรากฎทางทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์อีสาน  ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ คือ

1.   ได้ซาบซึ้งถึงรัตนธรรมในพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ ที่ดำรง ส่งเสริม รักษาพุทธสถาน รัตนธรรมไตรปิฎก เป็นอัครศาสนูปถัมภก ยอยกคณะพระสงฆ์ไทย อนุญาติให้ประชาชนคนไทยทุกคน ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามความศรัทธาในศาสนานั้นๆ ของตน

2.   ได้ธรรมชาติที่ให้คุณอย่างยิ่ง สำหรับผู้เคารพความจริงว่า ธรรมชาติก็ต้องการดำรงในการให้ ส่งเสริมชีวิตสรรพสิ่ง รักษาคุณภาพอันยิ่งใหญ่ได้ด้วยบุคคลที่มีหัวใจพิเศษ

3.   ได้มีประสบการณ์ทางปัญญา  ว่าประเทศไทยเราจะทำอะไรดีหรือชั่วได้โดยอิสระ ซึ่งเป็นคุณอย่างยิ่งสำหรับปัญญาแห่งนิพพาน

4.   ได้รับรู้ว่าไม่มีประเทศใดให้อิสระเหมือนประเทศไทยของชีวิตเรา  ในการสรรค์สร้าง แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  และในการศึกษากฎของธรรมชาติ กฎหมายจากกฎแห่งกรรมทางวิญญาณ

5.   ได้ประสบการณ์ชีวิตพบพระสงฆ์สาวก ผู้มุ่งตรงต่อคุณที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ประทานธรรมเป็นทางดำเนิน  ด้วยความเมตตาบริสุทธิ์วิสุทธิคุณ

6.   ได้รับคุณขององค์อริยมรรค ๘   สติปัฏฐาน ๔   อริยสัจ ๔  จากการเสียสละชีวิตโดยธรรมของพระสงฆ์สาวกนั้น

7.   ได้สละชีวิตเพื่ออุดมคติธรรม  อุดมการณ์เพื่อชีวิตผู้อื่น ไม่ประมาทเวลาคุณค่าแห่งชีวิต ทำให้เห็น เป็นให้ดู ในความรู้พระสัจธรรม

8.   ได้ให้การพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่  เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของสังคม เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

9.   ได้อุทิศชีวิตเพื่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ในประเทศไทย  พุทธบริษัทสี่ ตระกูล ครอบครัว ครอบครัวอื่นๆ ได้เตรียมพร้อมความตายก่อนและหลัง

10. ได้ให้เทวดาอยู่เป็นสุข  ให้กำเนิดอัจฉริยะแด่ผู้บำเพ็ญธรรม  ได้ให้เสนาสนะและป่าเพื่อสรรพสิ่ง ให้โอกาสตนเองและหมู่คณะ เพื่อปฏิบัติธรรม  แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อชีวิตทุกชีวิต

11. ได้ภูเขาที่เหมาะสม ป่าสวยงาม  ตั้งรอถวายเป็นอาสนะพุทธะมานาน

12. ได้บำเหน็จชีวิตที่ยิ่งใหญ่เหนือภาษาเขียนและพูด  การได้ใช้หนี้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทวดา เปรต อสูรกาย โดยเฉพาะมนุษย์ที่เคยเป็นกรรม เวร บริวารกันมาก่อน  เราได้นำสิ่งที่บาปและโทษ ยกให้ไม่ติดตามอีก  เพราะเป็นพระพุทธรูปที่บริสุทธิ์ จากความนึก ความคิด จากตัณหา ความอยากดีอยากเด่น อยากเป็น อยากดี อยากให้คนสรรเสริญ  เพราะทำวัดมาด้วยบุญ ด้วยคุณของผู้อื่น  มีความระลึกสำนึกเต็มหัวใจ จึงออกดอกเกิดผลเป็นโครงการนี้ที่

1.   แบบ ก็ได้มาจากธรรมชาติ เทวดาฟ้าและดินให้แบบไว้

2.   รูป ได้มาจากท้าวสักกะเทวราช เป็นผู้ประทานมา ดลให้ช่างสว่างไสว วิจิตร งดงาม

3.   ช่างแกะสลักหิน  ได้พบช่างที่ตั้งอธิษฐาน   ปรารถนาจะทำงานใหญ่เป็นชีวิตทั้งหมดถวายให้พระพุทธศาสนา ได้พบกันตรงกับวันวิสาขะของประเทศอินเดีย

4.   เมื่อคนที่ตั้งใจทำด้วยเงินปฏิเสธว่า ไม่พร้อม   ความสว่าง สงบ สะอาด เกิดขึ้นท่ามกลางความบริสุทธิ์ของพุทธบริษัทสี่ องค์หลวงตาเป็นพยานสำคัญโดยธรรม  แม่เป็นผู้ปฏิบัติรับใช้ธรรม เพราะสร้างโดยไม่มีเงิน  จะใช้เทวดาในร่างคนได้ใช้เงินในทางที่ประเสริฐ  เพราะเกิดใจเลื่อมใส เห็นความสะอาดในการงานนี้ คือ

 งาน หนึ่งในโลก  การเป็นเลิศ

รูป เป็นหนึ่งในโลก

ผู้ให้แบบ ผู้ออกแบบ หนึ่งในโลก

ผู้รับ เป็นยอดกษัตริย์รัตนธรรมหนึ่งในโลก

ผู้อนุโมทนา คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก

            ผู้น้อมถวาย ด้วยวัสดุดีที่สุดในการแกะสลัก ทนที่สุดในโลก และเย็นกว่าหินอื่นในโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราร่วมสร้างก่อนใครอื่นทั้งหมด  สมควรยิ่งในมหาบุญมหากุศลในครั้งนี้  เพราะธนบัตรทุกใบที่เราพุทธบริษัทสี่ได้อาศัยในงานนี้  มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ทุกใบ

          ท่านพระอาจารย์เป็นแสงธรรม เป็นจักรกลให้พวกเราทำงาน    พระมหากษัตริย์เป็นแรงบุญคุณหนุนให้มีความวิริยะอุตสาหะ    พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงคอยเตือน  คอยชี้แนะให้ปัญญาเมตตาธรรมนำชีวิตในการงานทุกเวลาไม่เว้นว่าง   โดยมีผู้ที่มีพระ  มีคุณ  ขององค์อริยมรรค ๘  อริยสัจ ๔  มหาสติปัฏฐาน ๔      คณะพระสงฆ์ติดตามดูแลส่งเสริม พร้อมอนุโมทนา     คณะผู้ใหญ่ที่รับใช้คุณธรรมยิ่งขึ้นร่วมกัน ช่วยกันแกะ ช่วยกันดูรู้เห็น  ก็เป็นธรรมปัจจัย เป็นไทยธรรม      ผู้ที่มีศรัทธาได้พบก็ตั้งกุศลเจตนาร่วม เรียก สังฆธรรม      ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ก็ปรารถนาจะพบ จะเห็น จะร่วมอนุโมทนาธรรม       ผู้ที่มีฝีมือในด้านต่างๆ เมื่อมาพบงานนี้ ต่างปรีดาปราโมทย์ที่ปรารถนาจะร่วมในงานพุทธศิลป์ในครั้งนี้

          งานนี้เป็นงานของเราทุกคน ที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ดู รู้ได้ถึงโอกาสของชีวิตที่พบประสบกับตนเองจริงๆ ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดนี้ อยู่ตรงหน้าและเป็นคุณเป็นสิริยิ่งนักต่อจิตและวิญญาณของท่าน  ยังเกียรติคุณขององค์พระพุทธรูปนี้ให้ขจรขจายไปทั่วโลก  เป็นแรงหนุนพระพุทธศาสนาให้แข็งแรง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก  เพราะเกิดขึ้นโดยปาฏิหาริย์        โดยเฉพาะเงินเพียงน้อยนิด จะมีมูลค่าเพิ่มต่อวงศ์ตระกูล ต่อชีวิตคนอื่นในกาลครั้งหน้า   เป็นเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยเกิดขึ้นทางกาย วาจา จิตใจ   โดยเฉพาะเราได้ร่วมกันทางกาย วาจา จิตใจ  น้อมถวายแด่พระพ่อหลวงของเรา   เราไม่เสียชาติที่เกิดมาแล้ว  ยังเป็นนิสัยปัจจัยที่ดีที่ประเสริฐต่อไปอีกนานเท่านาน จนถึงซึ่งพระนิพพาน                           

ปิยธรรมมูลนิธิ วัดป่าภูก้อน

  

 

ros138ros138ros138                      

  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: