พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

                                                                                                                    updt

       บทสวดทั้งหมดแบ่งออกเป็น  22 แผ่น  แกะสลักบนผนังหินอ่อนขาวคาร์ราร่า  ฝังด้วยหินมาลาไค้ท์สีเขียว หน้ากว้าง 80 ซม. ความยาว 77 เมตร  ตลอดฝาผนังภายในพระวิหาร

    โดยมีผู้ศรัทธาร่วมบุญดังนี้                                      

          bullet03_redsign "พุทธคุณ 9" bullet03_redsign

   caa_logo  ความหมาย

  เพราะเหตุที่เกียรติศัพท์อันงดงามของผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นฟุ้งเฟื่องไป พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

  ศรัทธาร่วมบุญโดย  พ.ต.อ.หญิง ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

   caa_logo  ความหมาย

  เป็นผู้บริสุทธิ์  ไกลจากกิเลส  ทำลายกำแห่งสังสารจักรได้แล้ว  เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น  ควรได้รับความเคารพบูชา  เป็นผู้รู้ชอบด้วยพระองค์เอง

  ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณอิทธิพงศ์-วิภาวัลย์  เศรษฐพัฒนชัย และครอบครัว

    caa_logo  ความหมาย

  เป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วย "วิชชา" คือ ความรู้แจ้ง และ "จรณะ ๑๕" คือ ความประพฤติ ปฏิปทาเครื่องบรรลุวิชชานั้น

  เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว คือ ทรงดำเนินพระพุทธจริยาให้เป็นไปโดยสำเร็จผลด้วยดี  พระองค์เองก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า   ทรงบำเพ็ญพุทธกิจก็สำเร็จประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ชนทั้งหลายในที่ที่เสด็จไป   และแม้ปรินิพพานแล้ว ก็ได้ประดิษฐานพระศาสนาไว้เป็นประโยชน์แก่มหาชนสืบมา   

เป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลก คือ ทรงรู้แจ้งสภาวะอันเป็นคติธรรมแห่งโลก คือ สังขารทั้งหลาย   ทรงหยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแห่งสัตว์โลกทั้งปวง  ผู้เป็นไปตามอำนาจแห่งคติธรรมดาโดยถ่องแท้

  ศรัทธาร่วมบุญโดย  ฯพณฯ ชาญชัย  ลี้ถาวร และครอบครัว

    caa_logo  ความหมาย

      เป็นเหตุให้ทรงดำเนินพระองค์เป็นอิสระ  พ้นอำนาจครอบงำแห่งคติธรรมดานั้น  และทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้ยังจมอยู่ในกระแสโลกได้

      เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ฝึกได้

  ศรัทธาร่วมบุญโดย  ร.ต.ผดุง-นาวาอากาศตรี ผดา  จันทรุเบกษา 

   caa_logo  ความหมาย

  ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า  เป็นศาสดา ครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คือ ทรงเป็นครูของบุคคลทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำ 

  ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณสุวิภา วัฒนเสถียรวงศ์ และครอบครัวล้อประเสริฐกุล

   caa_logo  ความหมาย

       เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว คือ ทรงตื่นเองจากความเชื่อถือ และข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ถือกันมาผิดๆ   ทรงปลุกผู้อื่นให้พ้นจากความหลงงมงาย  เพราะไม่ติด ไม่หลง ไม่ห่วงกังวลในสิ่งใดๆ  จึงมีพระทัยเบิกบาน  บำเพ็ญพุทธกิจได้ถูกต้องบริบูรณ์  โดยถือธรรมเป็นประมาณ  การที่ทรงพระคุณสมบูรณ์เช่นนี้ ย่อมอาศัยเหตุคือ "ความเป็นผู้ตื่น" และย่อมให้เกิดผลคือ "ทำให้ทรงเบิกบาน" 

      ทรงเป็นผู้มีโชค คือ จะทรงทำการใด ก็ลุล่วงปลอดภัยทุกประการ หรือ เป็นผู้จำแนกแจกธรรม

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณสงวนศักดิ์-คุณบุญสนอง  ศิริชนะ

          bullet03_redsign "ธรรมคุณ 6" bullet03_redsign

   caa_logo  ความหมาย

    พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว คือ ตรัสไว้เป็นความจริงแท้    อีกทั้งงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด  พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง

    ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณแฉล้ม เมี้ยงมาส, น.พ.อุรพล-พ.ญ.วัณเพ็ญ  บุญประกอบ

  caa_logo  ความหมาย

    อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง คือ ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดบรรลุ ผู้นั้นย่อมประจักษ์ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่น

    ไม่ประกอบด้วยกาล คือ ไม่ขึ้นกับกาลเวลา พร้อมเมื่อใดบรรลุได้ทันที เห็นผลได้ทันที  เป็นจริงอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ไม่จำกัดด้วยกาล

    ควรเรียกให้มาดู คือ เชิญชวนให้มาชม และพิสูจน์ หรือท้าทายต่อการตรวจสอบ  เพราะเป็นของจริงและดีจริง

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณศุภกรณ์ ศุพุทธมงคล และบริษัท ศุภสิริ เอสเตท จำกัด

 

                                      AG00130_   AG00130_   AG00130_  AG00130_  AG00130_  AG00130_  AG00130_

Advertisements

Comments on: "บัวผนังอิติปิโส ตอนที่ 1 : ด้านพระเศียร" (1)

  1. อยากให้ท่านฟังเรื่องราวของ การโกหก หลอกลวง ถึงขั้นการสร้างชีวิตของเด็กคนหนึ่ง เข้าร่วมในละครการหลอกลวงโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของเด็กที่เขาจะได้รับรู้ เมื่อเขาโตขึ้น ไม่คิดว่าจะมีในโลกนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: