พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

     icon0005   มีผู้ศรัทธาร่วมบุญดังนี้ 

    caa_logoความหมาย

    พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

    ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณวิภาวรรณ ชูทรัพย์

    caa_logoความหมาย

    คู่แห่งบุรุษทั้งหลาย  ๔  ซึ่งประกอบด้วย โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล (นับเป็น ๑ คู่)  สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล (นับเป็น ๑ คู่)   อนาคามิมรรค อนาคามิผล (นับเป็น ๑ คู่)   อรหัตตมรรค อรหัตตผล (นับเป็น ๑ คู่)

   ศรัทธาร่วมบุญโดย 

  caa_logoความหมาย

   บุรุษบุคคลทั้งหลาย  ๘   ประกอบด้วย  ๑.โสดาปัตติมรรค  ๒.โสดาปัตติผล  ๓. สกทาคามิมรรค  ๔. สกทาคามิผล  ๕. อนาคามิมรรค  ๖. อนาคามิผล    ๗. อรหัตตมรรค  ๘. อรหัตตผล

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  พ.ต.อ. ดร. สมเกียรติ สมพงษ์ พร้อมครอบครัว

   caa_logoความหมาย

   พระสงฆ์สาวก  ของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณญาณี   ตันติพงษ์

  caa_logoความหมาย

   ท่านเป็นผู้ควรแก่ของคำนับ คือ ควรรับของที่เขานำมาถวาย   ควรแก่การต้อนรับ   ควรแก่ทักษิณาทาน คือ ควรแก่ของทำบุญคือ "ไทยธรรม" มีอาหาร ผ้านุ่งห่ม เป็นต้น

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  พลโทชูรัช-ศุภรา  เสน่ห์เมือง, พ.อ.ชาติชาย-กฤษณา มาเมือง, พ.อ.อำนวย-มลิวัลย์ จุลโนนยาง และครอบครัว 

   caa_logoความหมาย

   ท่านเป็นผู้ควรแก่การอัญชลีกรรม คือ ควรแก่การกราบไหว้ เพราะมีความดีที่ควรแก่การไหว้  ทำให้ผู้ไหว้ผู้กราบไม่ต้องกระดากใจ

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณนันทนา  ลามาตย์

  caa_logoความหมาย

   เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก  ไม่มีเนื้อนาอื่นยิ่งกว่า  คือ  เป็นแหล่งเพาะปลูกและเผยแพร่ความดีอย่างสูงสุด  เพราะพระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์  เป็นผู้ฝึกฝนอบรมตน  และเป็นผู้เผยแพร่ธรรม   ไทยธรรมที่ถวายแก่ท่าน ย่อมมีผลอำนวยประโยชน์สุขอย่างกว้างขวางและตลอดกาลยาวนาน เหมือนนามีพื้นดินอันดี  พืชที่หว่านไปย่อมผลิตผลไพบูลย์

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ท่านอำนาจ  ผการัตน์

 

ที่มา : จากหนังสือ "สวดมนต์แปล และ อุปสมบทวิธี" วัดป่าภูก้อน

                           "พจนานุกรมพุทธศาสตร์" ฉบับประมวลธรรม โดย "ท่านพระธรรมปิฎก" (ป. อ. ปยุตฺโต)

 

     077      Neophuket_Digital_Art-002     077

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: