พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

      การสร้างพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพานของวัดป่าภูก้อนในครั้งนี้   ได้แกะสลักองค์พระเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำลังตกแต่งฐานองค์พระ พร้อมก่อสร้างพระวิหารและศาลารายรอบอีก  ๕ หลัง ซึ่งจะแล้วเสร็จในกลางปี ๒๕๕๓ นี้  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลพิเศษแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เพื่อทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการยิ่งๆ ขึ้นไป

     การเสริมสร้างฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเรียกว่า "รัตนบัลลังก์"  เป็นฐานที่ตั้งแห่งพระพุทธปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์   เปรียบเสมือนเห็นรูปในพุทธลักษณะบนฐานที่ประทับนั่งโปรดมนุษย์และเทวดา   พร้อมสำหรับเมื่อพระองค์ทรงประสงค์จะสีหไสยาสน์   อันก่อให้เกิดความรื่นรมย์  ความสงบ  ความสบาย  ตามพระราชอัธยาศัย ประดุจราชอาสน์แห่งองค์พระธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่  ทรงประกาศก้องกัมปนาทแสนยานุภาพแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาอันบริสุทธิ์แห่งธรรม  นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ เปรียบเป็นธรรมแห่งความระลึกสำนึกถึงพระหฤทัยอันสงบ  สว่าง  เยือกเย็น   เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทสี่เพียรเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตามคำสั่งสอนอย่างแน่นหนา  เข้มแข็ง  หนักแน่น  และองอาจ      ไม่สั่นคลอนหวั่นไหวในธรรมอันสามัคคี ประดุจเป็นราชอาสน์แห่งพระองค์ และจะขอรองรับใช้เบื้องยุคลบาททุกชาติไป   จะดำรงซื่อตรงต่อการรองรับธรรมอันยิ่งใหญ่ในพระองค์ ให้ดำรงอยู่มิเสื่อมคลาย  อันตรธานสูญหายจากดวงจิตดวงใจของไทยทุกดวง

       ด้วยเหตุดังกล่าวนี้   จึงขอชวนเชิญท่านผู้ทรงเกียรติคุณในคุณธรรมนำทาง   ร่วมกันสร้างสรรค์ส่งเสริมให้พุทธสถานหลักฐานทางพุทธศาสนา    ด้วยฐานพระนอนอันวิจิตรรุ่งเรือง สวยงามด้วยวัตถุมั่นคงถาวร    เพื่อรองรับพุทธานุภาพ  ธรรมานุภาพ  สังฆานุภาพของพระองค์ ที่ยังคงมีอยู่ประจำโลกตลอดกาล  เราจะมีผู้คุ้มครองป้องกันในวิถีทางดำเนินแห่งชีวิต  จะมีอานุภาพอันหนึ่งซึ่งจะแลเห็นด้วยตาไม่ได้ มาคอยประคับประคอง สนับสนุนเราในทางที่ชอบ    การทำให้เราและคนอื่นยกมือไหว้พระ  หรือเคารพนบนอบบูชาพระพุทธปฏิมากร เจดียสถาน   เป็นที่พระบรมสารีริกธาตุจากทุกสารทิศเสด็จมาประดิษฐาน เพื่อความเรืองรองผ่องใสของพระพุทธศาสนาให้สืบอายุยืนยาวแก่เราชาวพุทธ     บุคคล หมู่คณะที่ได้มีโอกาสรับบุญบารมี บันดาลให้เกิดงานการสร้างสรรค์เป็นที่ประดิษฐานดังกล่าวนี้     ได้โปรดหยุดเรื่องเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเสียก่อน ให้ย้อนมารับโอกาสอันเป็นคุณแก่ตนในความกตัญญูต่อชีวิต  ครอบครัว  สังคม จนถึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์     โอกาสที่กำเนิดอนุสรณ์สำคัญเป็นมหาสิริ มหามงคลแก่ชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ตอบแทนคุณในสิ่งที่เราพึ่งพิงและอาศัยได้โยนิโสนมสิการพุทธานุภาพมาประดับไว้ในดวงจิตดวงใจของเรา      เป็นโอกาสซึ่งได้มาโดยยากยิ่ง จะทำให้เราประสบความราบรื่นในการกระทำสิ่งต่างๆ ทั้งหมู่คณะและครอบครัว   เจริญก้าวหน้าด้วยการกระทำชอบ     “บุญบารมี” เป็นสิริมงคลที่เราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น  ได้เกิดสติปัญญาสละจาคะในการเจริญเมตตาตน  ผลคือจะเป็นที่พึ่งในสรรพสิ่งตลอดไป

         ขอเชิญทุกท่านผู้มีกุศลจิตในกุศลธรรมดังกล่าว   อันสมบูรณ์ในการส่งเสริมต่ออายุพระพุทธศาสนาร่วมบุญในการสร้างและตกแต่งฐานพระพุทธไสยาสน์ต่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์   ฐานมีความยาว  ๒๐ เมตร กว้าง  ๕ เมตร   รวมเป็นความยาวโดยรอบ  ๕๐ เมตร   ตกแต่งเป็นเรื่องราวพุทธประวัติก่อนและหลังปรินิพพานของพระมหาปรินิพพานสูตร   ด้วยภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดง   มีพระปัจฉิมวาจาและบทพิจารณาสังขารจารึกด้วยอักษรเซรามิคเคลือบทองคำอยู่บนบัวยอดฐานด้านพระเศียรและพระบาท   เตือนใจพุทธบริษัทสี่ตลอดกาล  ศรัทธาสร้างถวายตารางเมตรละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท     นามของผู้ศรัทธาเป็นเจ้าภาพแต่ละเมตร  จะจารึกไว้บนแผ่นศิลาบนผนังด้านหลังพระวิหาร   เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลตราบนานเท่านาน

 

                                                                           ด้วยความเคารพในบุญกุศลบารมีของท่าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: