พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

 

      angel_leftwatpaphukon2angel_right 

       องค์พระรัศมีประดิษฐานอยู่บนยอดพระเศียรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อันหมายถึง แสงสว่างโชติช่วงแห่งพระโลกุตตระปัญญา  อันเป็นธรรมบริสุทธิ์ที่ทำให้พ้นจากโลก        จะปรากฏขึ้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้  แสดงธรรมโปรดพระขีณาสพ  จนถึงเสด็จปรินิพพาน       สัญญลักษณ์ของฉัทพรรณรังสีที่พระองค์ทรงเปล่งรัศมีมีคุณลักษณะเป็นเปลวเพลิง     ปรมาจารย์ด้านพุทธศิลป์แต่โบราณท่านวางรูปลักษณ์ขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ และสืบทอดพุทธลักษณะในรูปพระปฏิมาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

       เนื่องจากพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน มีพระรัศมีอยู่ในแนวนอน   หากแกะสลักเป็นหินอ่อนขาวเช่นดังองค์พระ   ครั้นเนิ่นนานไปหินอาจหักลงมาได้เพราะแรงโน้มถ่วงของโลก  จึงจำเป็นจะหล่อเป็นโลหะแล้วปิดทอง มีขนาดกว้าง  ๗๕  ซม. สูง  ๑๗๐ ซม.

       ในกาลขณะนี้การแกะสลักองค์พระเสร็จสมบูรณ์แล้ว   และกำลังก่อสร้างฐานองค์พระ พร้อมพระวิหารและศาลารายรอบอีก  ๕ หลัง ซึ่งจะแล้วเสร็จในกลางปี ๒๕๕๓ นี้   ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสถือเป็นมหาพุทธฤกษ์ในวันวิสาขบูชา จัดพิธีหล่อพระรัศมีพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน ณ วัดป่าภูก้อน  เพื่อให้พุทธบริษัทสี่จากทุกสารทิศได้มีโอกาสร่วมบุญมหากุศลนี้อย่างทั่วถึงกัน

       bullet อานิสงค์แห่งบุญกุศลในการสร้างพระรัศมี

 bullet เป็นหลักฐานแห่งความกตัญญูสักการะคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  และบูชาคุณองค์บุรพกษัตริย์ บุรพาจารย์ ตลอดจนคณะสงฆ์ในประเทศไทยได้อนุโมทนาบุญ  ทำให้จิตใจร่าเริงเบิกบาน

 bullet ปรากฎพระเกียรติคุณแห่งพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์  ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ให้ความเป็นสิริมงคลร่มเย็นแด่พุทธบริษัทสี่  ด้วยพระเมตตามหากรุณาอันหาที่สุดมิได้

 bullet เป็นการสืบสานต่ออายุพระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยให้ยาวนานถาวรสืบไป

 bullet ส่งเสริมความมั่นคงถาวรแห่งพุทธอุทยานวัดป่าภูก้อน อันเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ให้ดำรงอยู่อย่างปลอดภัยต่อไป

 bullet เกิดความปีติยินดี ร่วมใจรู้รักสามัคคี  น้อมจิตใจให้อยู่ในกุศลธรรม นำให้ถึงความกตัญญูต่อชาติบ้านเมือง

 bullet พุทธบริษัทสี่ได้เกิดสติปัญญาในการเพียรเข้าถึงคุณธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา ด้วยกาย วาจา ใจ อันรวมเป็นชีวิต ทุกภพทุกชาติไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์

      DSC_0428

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: