พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

6.  icon_20081217210056 พระอินทร์ (ท้าวสหัสนัยน์, ท้าวโกสีย์, ท้าวสักกะเทวราช, อมรินทร์, ศักรินทร์, มัฆวาน, เพชรปาณี )

 008พระอินทร์1      พระอินทร์ คือ เทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์   เป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก ยามใดที่มีเรื่องเดือดร้อนขึ้นบนโลกมนุษย์ อาสนะของพระองค์ที่เคยอ่อนนุ่ม ก็จะแข็งกระด้าง หรือบางครั้งก็ร้อนจนไม่สามารถประทับอยู่ได้
   ลักษณะของพระอินทร์  กายสีเขียว มีพระเนตรถึงพันดวง อาวุธประจำกายของพระอินทร์ได้แก่วชิราวุธ คือ สายฟ้า, พระขรรค์ชื่อ “ปรัชญะ ตะขอ และแหตาข่าย  ทรงช้างเอราวัณเป็นพาหนะ มีมเหสี ๔ องค์ คือ สุจิตรา สุธรรมา สุนันทา และสุชาดา                                                                                                             

ที่พักของพระอินทร์เรียก “ไวชยนต์” บน เขาพระสุเมรุ

 icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   ท่านองคมนตรีสวัสดิ์-คุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร

 7.  icon_20081217210056พระเพลิง (พระอัคคี, พระอัคนี )

007พระอัคนี (พระเพลิง)1       เป็นเจ้าแห่งทิศอาคเณย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้   พระอัคนีไม่ได้อยู่ในสวรรค์ แต่อยู่ระหว่างโลกกับสวรรค์ เป็นเทวทูตนำข่าวสาส์นต่าง ๆ ของมนุษย์ไปแจ้งแก่เทวดาทราบ ซึ่งเป็นต้นตอของคำว่า “เวทะ” หรือ “พระเวท”เกิดจากไฟ แสงสว่าง 

ลักษณะของพระเพลิง   

    เป็นเทพที่มีสองหน้า  แต่ละหน้ามีเจ็ดลิ้นซึ่งลุกเป็นไฟ  ๔ กร  มีควันเป็นมงกุฎ  เสื้อทรงสีม่วง     สีกายเป็นสีไฟ  มีศรเป็นอาวุธชื่อ อาคเนสตร์ ใช้ชุบขึ้นในเวลาบูชาไฟและโตมร (หอก) ประกอบขึ้นด้วยเปลวเพลิง   ทรงรถเทียมสีแดง  มีแกะเป็นพาหนะ

พระอัคนีมีอยู่ ภาค คือ  ภาคสวรรค์ ได้แก่ ดวงอาทิตย์    ภาคอากาศ ได้แก่ สายฟ้าไฟฟ้าในอากาศที่เรียกว่า วิทยุ หรือ วิชชุ อันนี้เเทนด้วยสัญลักษณ์ วชิรัมของสักกะเทวราชนั่นเอง    ภาคพื้นดิน ได้แก่ ไฟหุงข้าวต้มแกงนี้เอง

ในสมัยพระเวท มีคัมภีร์กล่าวว่า พระอัคนีเป็นบุตรของพระแม่ธรณี มีพระบิดาชื่อว่า พระทยาอุส ซึ่งเป็นผู้ครองชั้นฟ้าเก่าที่สุดของศาสนาพราหมณ์   เป็นบิดาของนิลนนท์ทหารของพระราม มีชายาเป็นครุฑ ชื่อนางสวาหา

icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   พลตรี ธวัช  สุกปลั่ง

8.  icon_20081217210056 พระพาย (พระวายุ)

009พระวายุ1 เป็นเจ้าแห่งทิศพายัพ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

กำเนิดของพระพาย พระกัศยปเทพบิดร และชายาน้อยคือ นางทิติ (น้องสาวของนางอทิติ) มีโอรส ได้แก่พวกอสูร  ซึ่งพระอินทร์ พระอาทิตย์ พระอัคคี และพระพิรุณเป็นโอรสของพระกัศยปเทพบิดร กับ นางอทิติ เมื่อพระอินทร์ กับบริวารชิงสวรรค์ดาวดึงส์ไปครอง พวกอสูรต้องลงไปอยู่ ณ อสูรพิภพ นางทิติสงสารโอรสของตนจึงทูลขอโอรสองค์ใหม่ที่เก่งกว่าพระอินทร์ เพื่อจะได้แก้แค้นให้พวกอสูร 

พระกัศยปเทพบิดรได้แนะนำให้นางไปบำเพ็ญตบะ ตามกำหนดว่าต้องใช้เวลาถึงหนึ่งพันปี แต่ในระหว่างนั้นพระอินทร์ได้มาปรนนิบัติเอาใจจนนางทิติหลงตายใจรักพระอินทร์เหมือนโอรสของตนเอง และเปลี่ยนใจจะให้โอรสที่เกิดใหม่เป็นมิตรกับพระอินทร์ แต่พระอินทร์ไม่วางใจ    ครั้นวันหนึ่งเมื่อนางทิตินอนผิดทิศโดยหันเท้าไปทางทิศที่เป็นหัวนอน   พระอินทร์จึงถือโอกาสเข้าไปในครรภ์ของนางและใช้วัชระตัดโอรสในครรภ์ของนางออกเป็น ๗ ภาค  โอรสของนางทิติจึงได้นามว่า มรุต หรือ พระพาย และได้รับหน้าที่แบ่งกันไปทำ 

ส่วนที่ ๑ เป็นลมประจำอยู่ในพรหมโลก      ส่วนที่ ๒    เป็นลมอยู่ในเทวโลก      ส่วนที่ ๓ เป็นทิพยวายุ คือ เป็นอากาศ         อีก ๔ ส่วน เป็นลมประจำทิศทั้ง ๔  คือ ลมตะวันออก  ลมตะวันตก  ลมเหนือ  และลมใต้ ลักษณะของพระพาย

       พระพายเป็นเทพที่มีกายสีขาวลักษณะงดงามยิ่งนัก  เสื้อทรงสีน้ำเงิน มี ๔ กร กรขวาถือลูกศร กรซ้ายถือธงสีขาว ทรงมงกุฏ ทรงมฤค (สัตว์จำพวกเก้งกวาง) หรือมีรถเป็นแก้วใช้เทียมด้วยม้าสีแดงหรือม่วง  เป็นพาหนะ

icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณมนต์ชัย  ภัทรทิวานนท์

9.  icon_20081217210056 พระพิรุณ (พระวายุ, พระวรุณาทิตย์)

     พระพิรุณรักษาความสุขสวัสดิ์ของมนุษย์ และเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เปี่ยมไปด้วยเมตตา และทรงเกลียดการกล่าวเท็จและผิดคำมั่นสัญญาเป็นที่สุด  หากผู้ใดกล่าวเท็จ ก็จะลงทัณฑ์ จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าหากจะให้คำมั่นสัญญากัน ต้องดื่มน้ำสาบานอ้างพระพิรุณเป็นพยานรู้เห็น และเชื่อว่าถ้าฝ่ายใดทรยศต่อน้ำสาบาน   พระพิรุณจะทรงช่วยจัดการลงโทษผู้นั้นให้   จึงถือเป็นต้นกำเนิดของพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา   สำหรับตราพระพิรุณทรงนาคนี้ไทยใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เป็นตราประจำฝ่าย “นา” ของจตุสดมภ์แล้วสืบทอดมาจนถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน

ลักษณะของพระพิรุณ

        มักเป็นเทพเพศชายที่งดงามมาก  มีผิวกายสีต่างกันไปตามคติ  เท่าที่รวบรวมได้มี  ๕  นิมิต  ดังนี้
๑.   กายสีเมฆหมอก (เทา) ทรงเครื่องประดับสีเหลือง                  ๒.   กายสีขาว  ทรงเครื่องประดับสีเขียวมรกต                      ๓.   กายสีแดง (ตามตำราของ ธิเบต เพราะเป็นวงศ์พระอาทิตย์) ๔.  กายสีขาว ทรงเครื่องประดับมุก                                     ๕.   กายสีขาว  ทรงเครื่องประดับทอง

      ส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าทรงมีกายสีขาว ตามคัมภีร์ของมหายาน เพราะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เทวรูป หรือตราสัญลักษณ์ของพระพิรุณนั้น  มักนำมาจากนิมิตที่ ๕ ซึ่งมี ๒ กร  กรขวาทรงพระแสงดาบหรือพระขรรค์ชัย  กรซ้ายปางประทานอภัย(วรท) แต่บางแห่งว่ามี ๔ กร หรือ ๖ กร ในพระหัตถ์ถือ อาโภค(ร่มรูปร่างคล้ายเศียรนาค) , บ่วงนาคราช(นาคขดในลักษณะเป็นบ่วง ใช้คล้องบุคคลกล่าวเท็จไปลงทัณฑ์) , คนโทหรือหีบแก้วมณี(ใช้เก็บน้ำไว้ประพรมสวรรค์และโลก), คันศร, หอยสังข์หรือดอกบัว     ในคัมภีร์ไตรเภทกล่าวว่า  พระพิรุณเป็นโอรสองค์โตของ พระกัศยปเทพบิดร กับพระนางอทิติเทพมารดร ทรงมีพระเชษฐาร่วมพระบิดาพระมารดาเดียวกันอีก ๗ องค์ ซึ่งรวมพระอินทร์และพระอาทิตย์เข้าไปด้วย

 icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณจรูญ-คุณมันทนา  เจริญทรัพย์  

 

Advertisements

Comments on: "รายละเอียดของเทพช่องแสงกระจก 2" (1)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: