พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

 

 รายนามผู้ศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระพุทธรูป

ที่ประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” 

มีดังนี้

ฐานพระพุทธรูป   เป็นภาพนูนต่ำหล่อทองแดง เป็นเรื่องราวของพระมหาปรินิพพานสูตร จำนวน  60 เมตร

โดยมีผู้ศรัทธาร่วมบุญดังนี้คือ

   1.   คุณวิโรจน์ พิพัฒนไชยศิริ และโฮม วีดีโอ (1 เมตร)  2.   คุณบุญพันธ์- คุณรจิต นุ่มวงศ์ (1 เมตร)

   3.   คณะสโมสรไลออนส์พระอานนท์ (1 เมตร)               4.   สโมสรไลออนส์สว่างแดนดินและประชาชนฯ (1 เมตร)

5.   คุณปรีดาวรรณ และครอบครัวรุจิกนกกาญจนา (1 เมตร)   6.   คุณสุธรรม- คุณสมศักดิ์  ติยานนท์ (1 เมตร)   

   7.   คุณยรรยงค์- คุณสุนทรี  ธีระกนก (1 เมตร)       8.   คุณประภาส- น.อ.หญิง เจดีย์  ชลศรานนท์ (1 เมตร)

         

   9.   คุณจริยา  เรืองพัฒนา และคณะ  (1 เมตร)       10.   คุณชาญชัย  ลี้ถาวร  และครอบครัว (1 เมตร)             

                

  11.   คุณวินัย- คุณสมหมาย  ติยานนท์  (1 เมตร)      12.   คุณอุดมลักษณ์- คุณอุทุมพร-

พ.ญ.อรอนงค์  ติยานนท์  

               

 13.   ตระกูลคุณะรังสี และตระกูลกำเนิดกาญจน์  (1 เมตร)     14.   คุณรังสรรค์- คุณทักษิณา

รังษิณาภรณ์    

  

 15.   คุณละมุด – คุณประไพร  แซ่โฮง (1 เมตร)      16.  มูลนิธิเพื่อทนุบำรุงศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี         

          

 17.   นางวิภาดา จิตนันทกุล (1 เมตร)               18.   คุณธีรชาติ – คุณมิตราภรณ์  วีรวรรณ (1 เมตร)             

              

 19.   คุณสมศักดิ์-คุณสำอางค์  วัลยะเสวี  (1 เมตร)    20.  คุณเกรียงไกร  อัครสิริวงศ์ (1 เมตร)

   

 21.   คุณพ่อกมล  เอี่ยมสกุลรัตน์ และครอบครัว (1 เมตร)        22.    ตระกูลชาญณรงค์  (1 เมตร)                             

  

 23.  คุณธนโชค- คุณศิริลักษณ์ วีรวรรณ และครอบครัว (1 เมตร)      24.  ดร.กมล  สกลธนารัตน์  (1 เมตร)            

    

  25.  คุณธนพิชญ์  ธัมมณัฏฐ์   (1 เมตร)        26.  คุณกาญจนา, คุณธารา- คุณจันทวดี  ชูจันทร์ (1 เมตร)         

 

  27.  ดร.สมจิตร  ศิริเสนา – พัชรวิชญ์  (1 เมตร)              28.  คุณแม่ยุรา  อมาตยกุล  และครอบครัว (1 เมตร)       

     

 29.  คุณถนอม-คุณสมหวัง สถิตธรรมนิตย์ และครอบครัว (1 เมตร)      30.  คุณปราณี  เกษมสานต์  (1 เมตร)

 31.  คุณจินดารัตน์  จรางเดช และครอบครัว (1 เมตร)      32.  คุณสมเกียรติ  จิวะวัฒนาศักดิ์ และครอบครัว (1 เมตร)

  33.  คุณปริญญา  เสนาดิสัย  (1 เมตร)            34.  คุณโอฬาร- คุณปิยวรรณ  วีรวรรณและครอบครัว (1 เมตร)  

 

 35.  คุณธีรพัฒน์-คุณอัชฌา  อัศวภัทรภูติ และครอบครัว (1 เมตร)      36.  คุณกีรกิต-คุณจิราวดี  สุจริตมณีกุล และครอบครัว (1 เมตร)

 

 37. คุณอนันต์-คุณอุทัยรัตน์  เภตรา และครอบครัว (1 เมตร)     38. คุณแม่รัตนา-คุณสมฤกษ์-คุณวารี  สุจริตมณีกุล และครอบครัว (1 เมตร)

 

 39.  คุณไพฑูรย์  มาเมือง (1 เมตร)             40.  คุณชวลิต  เพียงพอ (1 เมตร)   

 

 41.  คุณสิริพงษ์  ชัยศิวามงคล  (1 เมตร)            42.  กลุ่มเพื่อนสตรีวิทยา  (1 เมตร)   

 

 43.  คุณจุฑาทิพย์  ตรีดำรงฤทธิ์  (1 เมตร)            44.คุณขัตติยา-คุณวรรธะนะวรรณ ไชยเอีย (1 เมตร)   

  45.  รศ.ดร.ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์  (1 เมตร)            46.  นพ.ปัญญา-คุณดาวศิริ  อยู่ประเสริฐ  (1 เมตร)   

 47.  คุณชื่นจิตต์  กุลมงคล  (1 เมตร)      48.  คุณอิทธิพงศ์-คุณวิภาวัลย์  เศรษฐพัฒนชัย  (1 เมตร)  

 49.  คุณวิโรจน์-คุณอุไรวรรณ  ทัตตินาพานิช  (1 เมตร)            50.  คุณศิริ-คุณบุญยอด  คูสกุล และครอบครัว  (1 เมตร)   

 51.  คุณสิริกานต์  กอนุประพันธ์ และครอบครัว  (1 เมตร)            52.  คุณสุวิไล  บุญธวัชชัย  (1 เมตร)   

 53.  คุณสุวรรณา  ตั้งศักดิ์สถิตย์-คุณสุวาณี  กอนุประพันธ์  (1 เมตร) 54.  คุณประพันธ์  วงศ์พานิช(1 เมตร)   

 55.  คุณรัตนา  ไทยแหลมทอง (1 เมตร)

Advertisements

Comments on: "รายนามผู้ศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระพุทธรูป" (2)

  1. ช่วยส่งข่าวงานบุญให้ด้วยครับทางE-Mail

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: